#ProjectsR
//Projekty

#EventsA
//Wydarzenia

#BioW
//Bio

#LinksDIG
//Linkitechnoshamanism

the project which has an aim to rework practices ^ symbols and meanings taken from traditional cultures ^ which are related to magic and shamanism + in a`theoretical outline of anthropologists and culture studies figures who are oriented to the evolutionary vision of our civilazation we are face with an interweaning and succession of three paradigms & magical ^ metaphisical i technological + nowadays from many points of view a question is post whether an cultural evolution turn back as a wheel and through a feedback between technics and magic considered as systems of thoughts and activity % erik davis wrote about these matters | magic is an unconscious of technology ^ its own an outer rational charm + our contemporary ^ technological world is not a nature but expanded nature ^ supranature and the deeper probe a border between mind and matter the our disenchant products will need to struggle with a rhetorics of supranaturality | [davis 2002, 55]

the list of people who treat serously a return to roots ^ a feedback between high developed technology ^ sciences and pagan beliefs should be fill with such figures as fryderyk nietzsche ^ marshall mcluhan and max horkheimer ^ theodore w. adorno [horkheimer, adorno 1996] and to indicate somebody from a field outside social sciences and humanities there is James Havelock with his concept of Gaia + conceptual and cabinet oriented concernings are a certain aspect aside which paralelly companion new religion movements ^ a rebirth of different practicies called by churches occult [drury 1992]there are several questions which are relevant in the topics + whether characters of shaman and mag have its own usability besides casual meaning restricted to short range of the group where he is a mediator and teacher @ we should add that such circles are again mistrusted and neglected as sects from the perspective of orthodox + what meaning has a revival of symbols ^ gestures and values in the world where pragmatic and instrumental attitudes are proponent + should we enticed a notion of placebo to clarify its use in theplace where other possible methods have lost their strength and causality + well known polish composer and musician zbigniew karkowski in absence of real estate of medical cure took a decision to make a trip into the south america for shamans help + there are individuals with similar conditions but we should put a question whether their needs ^ problems ^ ask would have an opportunity to being satisfied @

in the project which is signed with my name I tried to analize the field of problems + I will do invocation of different traditions ^ deriving from mircea eliade [eliade 2011] and marcel mauss [mauss 2001] papers ^ who outline these matters from ethnographic ^ anthropologic ^ religious points of view giving a wide insight into complexity of phenomenain different geographical localisations + furthermore the contemporary studies [crowley 1993; duquette 2013; suliga 2013] will be important to me in a function of guidance and as a tool + i want to create a synthesis of practices proposed in these sources + the point of destination will be objects ^ clothes and process +

very important ingredient to the project is a use of technological tools ^ especially of information technologies on the level of software and hardware + the project encompass actions at stage equiped with computer ^ electronic tools and also traditional ^ acoustic instruments with intentionaly arranged or anew created objects and subjects which purposes of being in use is to produce performative situation of aesthetic immense analogical to trance and magical act + as a problematic dillema rests a range and effectiveness of such maneuvres + whether it will be a open form which would deliver answers ^ postulates and demands from the participants side @within a performance the enlisted instruments will be included & rain stick ^ calimba ^ shruti box ^ monocurant and electronic wind instrument ^ akai controller to ableton dedicated ^ midi controller for reason and others programs and equipement + in the performative action it will appear elements of yoga ^ so called asanas ^ orders of body ^ choreography and mudras ^ arrangements of fingers in certain way ^ demontaging in some extent tradition and introducing elements unclear ^ undefinite + within a videoprojection concentrated on body and instruments this performative action has an aim similarity and decontruction of a ritual at once

projekt ma na celu przepracowanie praktyk ^ symboli i znaczeń zaczerpniętych z kultur tradycyjnych ^ dotyczących magii i szamanizmu + w ujęciu wielu z antropologów i badaczy kultury zorientowanych na widzenie ewolucji naszej cywilizacji mamy do czynienia z nachodzącymi po sobie paradygmatami & magicznym ^ metafizycznym i technicznym + współcześnie z wielu stron stawiane jest pytanie o to ^ czy ewolucja kulturowa zatoczyła koło i nastąpiło sprzężenie zwrotne pomiędzy techniką i magią ujmowanymi jako pewne systemy działania i myślenia % jak ujmuje te sprawy Erik Davis & | magia jest podświadomością techniki ^ jej własnym pozaracjonalnym czarem + nasz współczesny ^ stechnicyzowany świat nie jest naturą ^ lecz naturą powiększoną ^ nadnaturą ^ i im głębiej sondujemy mutującą wciąż granicę umysłu i materii ^ tym bardziej nasze odczarowane wytwory będą musiały się zmagać z retoryką tego ^ co nadprzyrodzone | [davis 2002, 55]

do listy osób ^ które na poważnie traktują pewnego rodzaju powrót do korzeni ^ pętlę zwrotną pomiędzy wysoko rozwiniętą techniką i naukami przyrodniczymi a wierzeniami pogańskimi ^ przedreligijnymi ^ sferą różnie pojmowanych dusz i duchów ^ sił nadprzyrodzonych ^ należy włączyć fryderyka nietzschego ^ marshalla mcLuhana ^ a także maxa horkheimera ^ theodora w. adorno [horkheimer, adorno 1996] oraz by wymienić kogoś poza naukami społecznymi i humanistycznymi ^ Jamesa Hovelocka + pojęciowe i gabinetowe rozważania to pewien aspekt ^ któremu towarzyszą równolegle ruchy nowej religijności ^ odrodzenie różnych praktyk nazywanych przez kościoły okultystycznymi + [drury 1992]

istnieje szereg ważnych pytań ^ jakie można w tym kontekście postawić + czy postaci maga i szamana mają jakieś zastosowanie ^ jakąś użyteczność poza grupami osób należącymi do najbliższego otoczenia ^ poza tym ^ co znowu ^ z punktu widzenia adwersarzy nazywane jest najczęściej sektą @ jaki sens ma przywracanie symboli ^ znaczeń i praktyk w świecie zdominowanym przez nastawienia pragmatyczno-instrumentalne @ czy jest to swoiście pojmowana tabletka placebo ^ mająca na celu uzdrowienie lub załatwienie spraw ^ na jakie nie ma innego sposobu @ znany polski muzyk zbigniew karkowski z braku innych środków udał się do ameryki południowej w poszukiwaniu pomocy u szamanów + istnieje wiele takich osób ^ ale czy ich pytania ^ żadania ^ prośby mają możliwość zostać zaspokojone @w przedsięwzięciu ^ które sygnuję swoim nazwiskiem staram się zbadać tę sferę problemową + przywołam różne tradycje ^ czerpiąc z pism mircea eliadego [eliade 2011] oraz marcela maussa [mauss 2001] ^ którzy ujmują te sprawy z punktu widzenia etnografii ^ dając szeroki wgląd w złożoność zjawisk w różnych lokalizacjach geograficznych + ponadto ważne będą dla mnie współczesne opracowania będące czymś w rodzaju praktycznych przewodników [crowley 1993; duquette 2013; suliga 2013] lub narzędzi + chciałbym stworzyć swego rodzaju syntezę proponowanych w tych opracowaniach praktyk ^ gdzie punktem dojścia będą obiekty ^ ubiory oraz procesy +

niezwykle ważnym składnikiem tego przedsięwzięcia jest udział narzędzi technicznych ^ w szczególności technologii informatycznych na poziomie oprzyrządowania i oprogramowania + projekt uwzględnia występy sceniczne ^ w których pojawią się instrumenty komputerowe ^ elektroniczne ^ a także tradycyjne oraz specjalnie zaaranżowane lub od nowa wytworzone obiekty i przedmioty mające na celu stworzenie sytuacji performatywnej w warstwie estetycznej analogicznej do transu szamańskiego i aktu magicznego + kwestią probematyczną pozostaje zakres i skuteczność tych działań + czy będzie to forma otwarta dająca w rezultacie odpowiedź na pytania ^ postulataty i żadania ze strony uczestników @

w ramach performance uwzględnione zostaną takie instrumenty jak & kij deszczowy ^ kalimba ^ shruti box ^ monokurant a także sterowany powietrzem kontroler midi ^ sterownik akai dedykowany pod program ableton ^ sterownik midi obsługujący program reason ^ a także inne programy i urządzenia elektroniczne + w występie scenicznym pojawią się elementy jogi ^ tak zwane asany ^ układy ciała oraz mudry ^ ułożenia palców dłoni w odpowiednim ^ zaaranżowanym układzie ^ demontującym w pewnym stopniu tradycję ^ a także wprowadzając elementy nie do końca jasne ^ określone + wraz z projekcją wideo wyświetlaną na ciało i instrumenty ^ ten specyficzny live act ma na celu jednocześnie upodobnienie do rytuału i jego dekonstrukcję +

references


[1] alchemia + runy ^ kos ^ katowice 2004
[2] crowley a + ^ księga jogi i magii ^ pegaz 1993
[3] davis e + ^ techgnoza ^ mit ^ magia * mistycyzm w wieku informacji ^ tłum + j + kierul ^ rebis ^ poznań 2002
[4] drury n + don juan ^ meskalito i współczesna magia + mitologia przestrzeni wewnętrznej + wydawnictwo wodnika 1992
[5] duquette l + m + ^ magija enochiańska + system magiczny oparty na przekazach od aniołów ^ tłum + m + lorenc ^ illuminatio ^ białystok 2013
[6] eliade m + ^ szamanizm i archaiczne techniki ekstazy ^ tłum + k + kocjan ^ aletheia ^ warszawa 2011
[7] horkheimer m + ^ adorno t + w + ^ dialektyka oświecenia + fragmenty filozoficzne ^ przeł + m + łukaszewicz + wydawnictwo ifis pan + warszawa 1994
[8] suliga j ^ tarot + systemy wróżebne ^ kolpap ^ kielce 2013