#ProjectsR
//Projekty

#EventsA
//Wydarzenia

#BioW
//Bio

#LinksDIG
//Linkilightmoves

performance on the stage with an use of movement ^ light and electronic musicvideo: Jonasz Brejk

an event lightmoves comprise of series of repetitions which are played in different variations + lightmoves has an aim to build correlation between the movement of dancers and a grid made by computer program which detects their movements + the dancers step into interactions with computer and generate a sound + the sound is a one layer which is present besides sounds produced by midi controllers + the movements and electronic music will be shown within prototypes of cybernetic fashion + it is a suit which will be taken on by dancing idividuals + it is a kind of jumpsuit with attached smartfones and torches which will emit light and become trackers for two webcameras +

lightmoves
lightmoves, phot.: J. Brejk

the project embraces four aspects + first of all movement as a certain kind of expression which depicts emotions and meanungs + secondly the music which in this conditions refers to programing ^ to computer and peripheral equipment as a source of sound + at third the aspect of light which is intergraly sewn with movement and space + at the end fourth aspect which is clothing prepared intentionaly to enable communication of dancers with computers + the endavour makes usefull advanced technologies at aim which is to create a complex communicative situation + the purpose to took up such endevour is to create original form and an unrepeatable aesthetic event which might be treated as a point of departure to produce a cybernetic ballet +

lightmoves
lightmoves, phot.: J. Brejk

wydarzenie światłoruchy to serie powtórzeń ruchów tancerzy ^ które odgrywane są w różnych wariacjach + w światłoruchach chodzi o budowanie korelacji między ruchem tancerzy a siatką utworzoną przez program komputerowy śledzący ich ruchy + tancerze wchodzą w interakcję z komputerem i generują dźwięk + ten dźwięk jest jedną z warstw ^ która występuje z akordami i dźwiękami wydobywanymi ze sterowników midi + ruch oraz muzyka elektroniczna będą występowały razem z modelem mody cybernetycznej + chodzi tutaj o strój ^ który założą na siebie osoby tańczące + będzie to rodzaj kombinezonu z wmontowanymi smartfonami oraz latarkami ^ które będą emitowały światło oraz posłużą za trackery dla dwóch kamer internetowych +

projekt łączy ze sobą cztery aspekty + po pierwsze ruch jako pewna ekspresja wyrażająca emocje i znaczenia + po drugie muzyka ^ która w tym wypadku odnosi się do programowania ^ komputera i urządzeń peryferyjnych jako źródeł dźwięku + po trzecie aspekt świetlny ^ który związany jest integralnie z ruchem i przestrzenią + w końcu czwarty element ^ którym jest ubiór zaprojektowany z myślą o komunikowaniu się tancerzy z programem komputerowym + przedsięwzięcie wykorzystuje zaawansowane technologie na potrzeby wytworzenia złożonej sytuacji komunikacyjnej + celem jest stworzenie oryginalnej formy i niepowtarzalnej sytuacji estetycznej ^ która może zostać potraktowana jako punkt wyjścia do stworzenia cybernetycznego baletu +

Program


1. Instant update..........................................................6:50
2. Everytime I establish connection...........5:50
3. Gateway 402...........................................................7:30
music ^ programing and clothes projects& Roman Bromboszcz
performers& Anna Kokocińska ^ Tomasz Kłodawski