#ProjectsR
//Projekty

#EventsA
//Wydarzenia

#BioW
//Bio

#LinksDIG
//Linki#pause::a:b:c {dial.og between servers}


video: Patryk Lichota

performance where a point of departure is a computer generated text with source code taken from polish webpages~ the piece is conducted in drama convention as dialogue provided by two servers~ there are phrases similar to verbs@ other which are cuts@ truncated@ elements from programming in HTML@ CSS@ PHP~ two voices talks to each other in a language which is rather automated than human~ speach synthesis is a background and a point of departure~ from it onwards we go into synthetic sounds build over by midi controllers@ percussion automata and sequencers~ the show merge together qualities from fields of poetry@ electronic music@ typography and computer graphics~

performance@ gdzie punktem wyjścia jest tekst wygenerowany komputerowo@ przy użyciu kodu źródłowego zaczerpniętego ze stron internetowych~ tekst utrzymany jest w konwencji dramatu@ dialogu prowadzonego między serwerami~ pojawiają się frazy przypominające słowa@ będące ich wycinkami@ elementy z zakresu języków programowania@ HTML@ CSS~ dwa głosy rozmawiają ze sobą w sposób@ który jest raczej maszynowy aniżeli ludzki~ synteza mowy stanowi tło i punkt wyjścia~ wychodząc od niej wkraczamy w nadbudowane nad nią dźwięki syntetyczne@ generowane przy użyciu sterowników@ automatów perkusyjnych i sekwencerów~ spektakl łączy ze sobą jakości z pola poezji dźwiękowej@ muzyki elektronicznej@ typografii i grafiki komputerowej~photo: Patryk Lichota+