#ProjectsR
//Projekty

#EventsA
//Wydarzenia

#BioW
//Bio

#LinksDIG
//Linkiif (bromboxy) {cybernetic poetry}

brombox::bromboxy
fot.: K. Patkowski

artistic endavour which has an aim to synthetically gather qualities of text ^ literature and audiovisual forms where on the same rights appears graphical sign ^ dynamic image sequences and sonoristic ^ musical sequences + main ground as the point of departure is a specific data basis bromboxy immersed in the web which is based on programming and design in flash technology environment + in the framework of if(bromboxy) {cybernetic poetry} variations are suplemented ^ contrapuncted and deconstructed during activity on the stage which encompass computers and midi extensions within authorhip software and musical tools design +

przedsięwzięcie mające na celu zespolenie jakości tekstowych ^ literackich oraz audiowizualnych ^ gdzie na równych prawach pojawiąją się znak graficzny ^ dynamiczne sekwencje obrazowe ^ jak i frazy dźwiękowe ^ muzyczne + zasadniczym punktem wyjścia ^ swoistą audiowizualną bazą danych jest zanurzony w sieci projekt bromboxy (http://bromboxy.perfokarta.net) ^ opierający się na programowaniu i projektowaniu w technologii flash + w ramach wariacji if(bromboxy) {cybernetic poetry} utwory z tego zasobu są kontrapunktowane i dekonstruowane przez działanie sceniczne ^ w ramach którego wykorzystywane są komputery i sterowniki midi ^ w tym ^ między innymi ^ autorskie rozwiązania z zakresu oprogramowania i intrumentarium +

bromboxy @ net art project which is developed since 2003 with programming languages and flash technology + realization consists of applications where main function is to play interferences between letters ^ words ^ sounds and visual qualities + elements of meaning ^ sems or leksems are put into motion and the events appeared on the screen are linked or transcoded into soundtracks ^ sound loops + this phenomenae is called cybernetic poetry and neoconcretism +

bromboxy @ projekt net artowy rozwijany od 2003 roku przy użyciu języków programowania oraz technologii flash + realizacja składa się z aplikacji gdzie najważniejszą rolę odgrywają relacje między literami ^ słowami ^ dźwiękiem i jakościami wizualnymi + jednostki znaczące ^ semy ^ leksemy wprawiane są w ruch ^ a zdarzeniom ^ które rozgrywają się na ekranie przypisane są ścieżki i pętle dźwiękowe + to zjawisko nazywane jest poezją cybernetyczną i neokonkretyzmem +brombox::bromboxy
Mindware, 2011, fot.: K. Patkowski


brombox::bromboxy
7chn13n13, 2013, fot.: M. Niemyjska