#ProjectsR
//Projekty

#EventsA
//Wydarzenia

#BioW
//Bio

#LinksDIG
//LinkiHelliotrope. An autoportrait of artist in the society of net

helliotrope::h.e.l.l.i.o.t.r.o.p.
h.e.l.l.i.o.t.r.o.p.e., object (5 parts), 2016, phot.: J. Break

the exhibition poses a question about an image of contemporary artist who is depicted by means of photography + whether the image of a creator which is made in the presence is basically different to such photo practices we were faced with in the past& whether photography as a medium brings some qualitative redirections to general shape of the auto-portrait genre which was popular simultaneously in the painting and in the sculpture& in the times when photographic apparatus has become universal equipment of miniature mobile devises we are witness of overproduction of images ^ in that ^ auto-portraits +

wystawa stawia pytanie o wizerunek artysty współczesnego przedstawiony za pomocą fotografii ^ typografii i narzędzi komputerowych + czy obraz twórcy wykonany współcześnie różni się zasadniczo od tego ^ z czym mieliśmy do czynienia dotychczas& czy fotografia jako medium przyczyniła się do jakościowych zmian tego wizerunku ^ podejmowanego szeroko przez malarstwo ^ a także rzeźbę& w czasie gdy aparaty fotograficzne stały się powszechnym wyposażeniem miniaturowych urządzeń przenośnych mamy do czynienia z nadprodukcją obrazów ^ w tym ^ autoportretów +

helliotrope::h.e.l.l.i.o.t.r.o.p.
h.e.l.l.i.o.t.r.o.p.e., 2016, phot.: J. Break

artistic photographic auto-portrait is an autonomous form which is original and stands in the opposition to the past depictions of pictorial images in the paintings and to contemporaneously useful selfies + the proof of this thesis is the exhibition which indecidably connects individual and group show ^ erases the differentiation of ergon and parergon ^ piece of art and its contexts ^ masterpiece and its remediation ^ interpretation during an exhibition + the show has an aim to deconstructs divisions of genres and species into photography ^ object of art ^ installation and environment +

fotograficzny autoportret artystyczny pozostaje formą autonomiczną odróżniającą się zarówno od dotychczas tworzonych wizerunków malarskich jak i pozostając w opozycji do popularnych selfie + dowodem tej tezy jest wystawa ^ która zaciera przy tym rozróżnienie na ergon i parergon ^ dzieło i jego otoczenie ^ dzieło sztuki oraz jego remediację ^ dekonstruując podziały gatunkowe na fotografię ^ obiekt ^ instalację i środowisko +

helliotrope::h.e.l.l.i.o.t.r.o.p.
h.e.l.l.i.o.t.r.o.p.e., 2016, phot.: J. Break

on the exhibition we have a chance to move into relation with works inscribed in prearranged space + there are objects with photographic images which have electronic and interactive elements +

na wystawie można zapoznać się z obiektami wykorzystującymi wizerunki fotograficzne ^ które posiadają elementy elektroniczne i interaktywne +helliotrope::h.e.l.l.i.o.t.r.o.p.
h.e.l.l.i.o.t.r.o.p.e., 2016, phot.: J. Break


h.e.l.l.i.o.t.r.o.p.e. - object which consists of few parts + there are photographies which have elements of graphics ^ typography and visual poetry + the environment starts sensual qualia of touch ^ smell ^ taste ^ hearing and visual perception + point of departure was a question about an image of artist within the contemporary society which is dominated by certain kind of nets ^ especially electronical ^ economical and energetical + how we can discern the artist in some extent avoids the frames of representation + he is standing backwards and gives the political and economical context to vibrate + within the work the letters taken from words such helliotrope ^ hymen ^ pharmakon appeares + the work gives an opportunity to play on them ^ to haptical confrontation with mobile elements and to immerse into audial streams

helliotrope::h.e.l.l.i.o.t.r.o.p.
h.e.l.l.i.o.t.r.o.p.e., 2016, phot.: J. Break


obiekt ^ który składa sie z paru elementów + są to fotografie połączone z elementami grafiki ^ typografii i poezji wizualnej + środowisko uruchamia doznania dotykowe ^ węchowe ^ smakowe ^ audialne i wzrokowe + punktem wyjścia do powstania pracy było pytanie o wizerunek i autoidentyfikację artysty w ramach społeczeństwa współczesnego ^ które zdominowane jest przez różnego rodzaju sieci ^ elektroniczne ^ gospodarcze i energetyczne + jak można dostrzec artysta na różne sposoby unika konfrontacji z ramami obrazowania + odwraca sie tyłem ^ daje możliwość wybrzmienia kontekstowi ^ politycznemu i społecznemu + w obrębie pracy pojawiają się litery zaczerpniete ze słów ‰ helliotrop ^ hymen i farmakon + praca zachęca do intelektualnej gry tymi literami ^ do haptycznej konfrontacji z elementami ruchomymi a także do partycypacji w strumieniach audialnych +helliotrope::h.e.l.l.i.o.t.r.o.p.
phot.: A. Klimczak


helliotrope::h.e.l.l.i.o.t.r.o.p.
phot.: A. Klimczak


helliotrope::h.e.l.l.i.o.t.r.o.p.
phot.: A. Klimczak
PRTSC - object controlled by computer mouse + it consists of set of boards which were created in relation to artist body + the participant can find distorted fragments of these photographies during navigation + the title of work refers to computer print screen function + in the concept of the work it is the parts of artist body played role of sensual channels are reprinted + in images creation as analogous elements to photographic grain and pixels in computer image processing appeared signs taken from web pages coding + there are symbols of the world wide web existence ^ minute parts of its syntax + on audial level there are recorded and somehow postproduced sounds of body ^ concrete or symbolic +

PRSCN::
PRTSC (a), 2016, phot.: J. Break


praca interaktywna sterowana poprzez mysz komputerową + składa się z grupy plansz ^ które powstały w odniesieniu do fotografii części ciała artysty + przetworzone fragmenty tych fotografii odnaleźć można w trakcie nawigacji + tytuł dzieła odnosi się do funkcji komputerowej print screen ^ którą wykorzystuje się do zrzutów ekranowych + w tym wypadku chodzi o zrzut cześci ciała odgrywajacych rolę zmysłową + w tworzeniu obrazow jako elementy analogiczne do ziarna w fotografii i pikseli w obrazowaniu komputerowym pojawiaja sie znaki zaczerpnięte z kodowania stron internetowych + są to oznaki zapisu pod jakim wystepuje sieć World Wide Web ^ drobiny jej skladni + w warstwie dzwiękowej pojawiają się przetworzone odgłosy ciała ^ konkretnie lub symbolicznie pojmowane +

PRTSC::
PRTSC (b), 2016, phot.: J. Break


PRTSC::
PRTSC (c), 2016, phot.: J. Break